Мe&#1187 – aдaмны&#1187 тeрісіндe туa бітe нeмeсe ж&#1199рe пaйдa бoлaтын дa&#1179. Бірa&#1179 со&#1187&#1171ы кездері &#1179аза&#1179станды&#1179тар ту&#1171аннан теріге шы&#1179&#1179ан да&#1179тан &#1179&#1201тыл&#1171ысы келіп, т&#1199рлі салондар мен мамандарды&#1187 к&#1257мегіне ж&#1199гінуді ж&#1257н к&#1257реді. Дегенмен оларды&#1187 к&#1257бі ме&#1187ді алып тастауды&#1187 &#1179андай &#1179аупі бар екенін ж&#1241не кейбір жа&#1171дайларда оны&#1187 тіпті &#1179атерлі ісікке &#1241кеп со&#1171уы м&#1199мкін екенін білмейді.

Осы орайда Tengrinews.kz тілшісі “Ме&#1187 &#1179аншалы&#1179ты &#1179ауіпті ж&#1241не оны&#1187 &#1179атерлі немесе &#1179атерлі емес екенін &#1179алай ажырату&#1171а болады?” деген с&#1201ра&#1179ты &#1178аза&#1179 онкология ж&#1241не радиология &#1171ылыми-зерттеу институты директорыны&#1187 орынбасары Д&#1241урен &#1240ділбай&#1171а &#1179ойды.

“Жалпы ме&#1187ді &#1199немі ба&#1179ылап, бай&#1179ап ж&#1199ру &#1179ажет. Оны&#1187 т&#1199сі &#1257згеше болса немесе ме&#1187 б&#1201дыр-б&#1201дыр бол&#1171ан жа&#1171дайда, б&#1201л &#1179атерлі болуы м&#1199мкін. М&#1201ндай жа&#1171дайда ме&#1187ні&#1187 т&#1199сі &#1179ара, &#1179о&#1187ырлау, к&#1257к, а&#1179шыл немесе тіпті &#1179ызыл т&#1199сті болуы м&#1199мкін. Сондай-а&#1179, ме&#1187ні&#1187 к&#1257лемі &#1199лкейе бастаса, б&#1201л да ме&#1187ні&#1187 &#1179атерлі болуыны&#1187 бірден-бір белгісі. Осы кезде міндетті т&#1199рде д&#1241рігерге медициналы&#1179 к&#1257мекке ж&#1199гіну керек”, – дейді онколог маман.

Сондай-а&#1179, маманны&#1187 айтуынша, ме&#1187ні&#1187 пайда болуыны&#1187 екі т&#1199рі бар – невус ж&#1241не кератоз. 

“Ме&#1187ні&#1187 пайда болуыны&#1187 екі т&#1199рі бар – невус ж&#1241не кератоз. Невус кез келген жаста ж&#1241не кез келген кезде пайда болуы м&#1199мкін. Я&#1171ни, невус деп отыр&#1171анымыз – меланоциттерді&#1187 жиынты&#1171ы. Б&#1201л жасушаларда меланин пигменті болады. Ол теріні ультрак&#1199лгін с&#1241улелерден &#1179ор&#1171айды. Екінші т&#1199рі – кератоз. Ол к&#1257біне жасы 60-тан ас&#1179ан адамдарда пайда болады. Сондай-а&#1179, т&#1199сінде айырмашылы&#1179 болады. Ол да невус сия&#1179ты теріні&#1187 ашы&#1179 учаскелерінде шы&#1171ады. Мысалы, бет терісіне, мойын&#1171а немесе &#1179ол&#1171а”, – дейді Д&#1241урен &#1240ділбай.

Кератоз.

Д&#1241урен &#1240ділбайды&#1187 айтуынша, тері &#1179атерлігі ісігіні&#1187 пайда болуына теріні к&#1199нге &#1179атты &#1179ыздыру мен адамны&#1187 &#1257зі немесе киімімен ме&#1187ді жара&#1179аттап алуы т&#1199рткі болуы м&#1199мкін.

Теріні&#1187 &#1179атерлі ісігі екі жолмен пайда болады екен. Дегенмен, онкологты&#1187 айтуынша, оларды емдеуді&#1187 жолдары бар. “Емдеуді&#1187 негізгі жолы – хирургиялы&#1179 &#1241діс. Біра&#1179 ме&#1187ді алып тастауды&#1187 бірнеше &#1241дісі бар. Мысалы, криодеструкция &#1241дісі (c&#1201йы&#1179 азотпен), фотодинамикалы&#1179 &#1241діс (ультрак&#1199лгін с&#1241уле мен арнайы заттек ар&#1179ылы), сондай-а&#1179, фокусты рентгенмен алып тастау&#1171а болады”, – дейді д&#1241рігер.

Сондай-а&#1179, маманны&#1187 айтуынша, со&#1187&#1171ы уа&#1179ытта тері &#1179атерлі ісігіне шалды&#1179&#1179андарды&#1187 саны жыл сайын артып жатыр.

© coriummed.ru

Осы орайда д&#1241рігер тері &#1179атерлі ісігіне шалды&#1179пас &#1199шін бірнеше ке&#1187ес берді. 

“К&#1199н с&#1241улелерінен &#1179ор&#1171ану &#1179ажет. &#1240р 2 са&#1171ат сайын теріні&#1187 ашы&#1179 учаскелеріне к&#1199ннен &#1179ор&#1171айтын крем жа&#1171ып ж&#1199ру &#1179ажет. Ж&#1241не де б&#1199гінде &#1199лкен с&#1201раныс&#1179а ие аппаратты&#1179 жолмен к&#1199нге к&#1199ю процедураларына баруды&#1187 &#1179ажеті жо&#1179”, – дейді Д&#1241урен &#1240ділбай.

М&#1201нымен &#1179оса, онколог маман терісі а&#1179шыл адамдарды&#1187 тері ісігіне шалды&#1171у &#1179аупі жо&#1171ары екенін айтады. Сонды&#1179тан, оны&#1187 айтуынша, &#1241рдайым к&#1199ннен &#1179ор&#1171анып, бас киім киіп, теріні&#1187 ашы&#1179 учаскелерін к&#1199ннен барынша &#1179ор&#1171ау &#1179ажет.

Ал косметолог Ж&#1201лдыз Н&#1201р&#1171алиева ме&#1187ді алып тастауды&#1187 алдында міндетті т&#1199рде онколог&#1179а к&#1257ріну &#1179ажеттігін айтады.

“&#1178аза&#1179станда со&#1187&#1171ы кездері ме&#1187ді к&#1257біне лазерлік, хирургиялы&#1179 &#1241дістермен немесе азотпен алып тастайды. Ешбір диагностикасыз, тексерулерсіз &#1257з бетінше ме&#1187ді алып тастау&#1171а болмайды. Б&#1201л &#1257те &#1179ауіпті. Д&#1241рігер берген ке&#1187естерді ты&#1187дау керек”, – дейді Ж&#1201лдыз Н&#1201р&#1171алиева.

Дерматолог, лазерлік терапевт Г&#1199лназия Арынова да ме&#1187ді &#1257з бетінше алып тастау&#1171а ж&#1241не е&#1187 бастысы еш&#1179ашан халы&#1179 еміне ж&#1199гінуге болмайтынын ескертті.

“Жалпы, ме&#1187ді &#1179оры&#1179пай алыс тастау&#1171а болады. Біра&#1179 кейбір жайттарды ескеру &#1179ажет. Себебі теріде із &#1179алып, кейде ме&#1187 &#1179анап кетіп, онда инфекция пайда болуы м&#1199мкін. Н&#1241тижесінде осыдан тері ісігі пайда болады. Сондай-а&#1179, халы&#1179 еміне ж&#1199гінуге болмайды. Ме&#1187ді алып тастау &#1199шін арнайы мамандар&#1171а бару керек”, – дейді дерматолог маман.

© 24infochannel.com

Сондай-а&#1179, ол ме&#1187ді алып тастау &#1199шін косметология салондарына емес, жа&#1179сы клиника&#1171а бару керектігі жайлы ке&#1187ес берді. 

Г&#1199лназия Арынованы&#1187 айтуынша, со&#1187&#1171ы кездері &#1179аза&#1179станды&#1179тар ме&#1187ді алып тастауды&#1187 барлы&#1179 т&#1199ріне ж&#1199гінеді. Б&#1201рын тек хирургиялы&#1179 &#1241діспен алып тастауды ж&#1257н к&#1257рсе, &#1179азір та&#1171ы бас&#1179а &#1241дістерді &#1179олданып жатыр екен.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.