&#1240йeл бoсaн&#1171aн кeздe жaнындa д&#1241рігeрлeрдeн б&#1257лeк, туысыны&#1187 нeмeсe жa&#1179ындaрыны&#1187 біріні&#1187 бoлуы турaлы aйтылa бaстa&#1171aндa &#1241сірeсe &#1179aзa&#1179 &#1179o&#1171aмы &#1199шін бір жaт д&#1199ниe бoлып к&#1257рінeді. Дeсeк тe &#1179aзір “сeріктeстік бoсaну” дeп aтaлып ж&#1199рген б&#1201л процесс &#1179алыпты, тіпті кейбіреулер &#1199шін міндетті жа&#1171дай&#1171а айнал&#1171андай. Д&#1241рігерлерді&#1187 &#1257зі босану алдында серіктес адамны&#1187 болуы міндетті болмаса да, “бол&#1171аны жа&#1179сы еді” деп жатады.

Со&#1187&#1171ы жылдары &#1241йелі босан&#1171анда ерлеріні&#1187 жанында бол&#1171аны туралы жайттар &#1257те жиі кездесіп ж&#1199р. Жалпы б&#1201л д&#1201рыс па ж&#1241не оны&#1187 &#1241йел &#1199шін де, еркек &#1199шін де, бала &#1199шін де психологиялы&#1179 &#1241сері &#1179андай? Б&#1201л с&#1201ра&#1179тарды&#1187 жауабын Tengrinews.kz тілшісі аны&#1179тап к&#1257рді.

&#1256ткен жылды&#1187 &#1179арашасында жас ата-ана атан&#1171ан Жазира мен Бейбітті&#1187 айтуынша, серіктестік босану &#1179&#1201птарлы&#1179 жа&#1171дай. Себебі бір-біріне моральды&#1179 к&#1257мек к&#1257рсетіп, босануды&#1187 же&#1187іл болуына &#1179ол&#1171абыс етеді.

“Жолдасымны&#1187 &#1257мірімдегі е&#1187 ма&#1187ызды с&#1241ттерді&#1187 бірінде &#1179асымнан табыл&#1171анына &#1179атты &#1179уандым. Себебі ол &#1179асымда болса &#1179ор&#1171аным бар сия&#1179ты сезінемін, &#1179оры&#1179паймын. Т&#1201&#1187&#1171ыш с&#1241биім бол&#1171анды&#1179тан &#1179ор&#1179ынышым аз бол&#1171ан жо&#1179. Тол&#1171а&#1179 кезінде массаж жасап, ойымды бас&#1179а жа&#1179&#1179а б&#1257ліп, ауырлы&#1179 сезімін же&#1187ілдетуге к&#1257мектесті. Бай&#1179а&#1171аным, оны&#1187 жалпы &#1241йел затына деген к&#1257з&#1179арасы да &#1257згерген сия&#1179ты”, – дейді жас ана.

Ал &#1241йеліні&#1187 босан&#1171ан кезінде жанында бол&#1171ан Бейбітті&#1187 айтуынша, баланы&#1187 &#1257мірге келе сал&#1171ан с&#1241тінен бастап жанында болу &#1241келік сезімді ерекше арттыра т&#1199седі.

“&#1240детте ерлер &#1199шін балалы болу, ата-ана болу дегенні&#1187 барлы&#1171ы же&#1187іл сия&#1179ты к&#1257рінеді. Б&#1241лкім, кейбіреулер сол &#1199шін де отбасы, ана, &#1241йел, бала дегенні&#1187 &#1179адірін жетік білмей жататын шы&#1171ар. &#1256з басым сол с&#1241т &#1199шін &#1241лі де &#1179уанамын. Анамны&#1187 да &#1179адірін б&#1201рын&#1171ыдан г&#1257рі ж&#1199з есе білгендеймін, &#1257мірге бала &#1241келу деген біз ойла&#1171андай о&#1187ай емес екен”, – дейді ол.

© pixabay.com

Ал мамандар не дейді? “&#1200ла&#1171атты жан&#1201я” &#1179о&#1171амды&#1179 &#1179орыны&#1187 президенті Марианна Гуринаны&#1187 айтуынша, ер адамны&#1187 &#1241йелі босан&#1171ан кезде жанынан табылуы отбасы &#1199шін о&#1187 ы&#1179пал етеді.

“Серіктестік босануды &#1179ос &#1179олдап &#1179олдаймын, себебі баланы&#1187 д&#1199ниеге келу жауапкершілігін &#1241кесі де, анасы да сезінуі тиіс. Сонымен &#1179атар, &#1257мірге келген періштеге &#1179атысты екеуіні&#1187 де &#1179&#1201&#1179ы&#1171ы те&#1187 болуы &#1179ажет. Б&#1201л жай &#1171ана с&#1257з емес, &#1257з басым маман ретінде сол серіктестік босануды&#1187 н&#1241тижесін к&#1257рдім. Жалпы, &#1241йелі босанатын кезде жанында болу&#1171а келісетін ер адамдар жиі кездесе бермейді, &#1257те сирек. Ал серіктестік босану&#1171а &#1179атыс&#1179ан ерлерді&#1187 одан кейінгі отбасылы&#1179 &#1257мірі &#1257згере бастайды, &#1241рине жа&#1179сы жа&#1179&#1179а &#1179арай, о&#1171ан &#1257з басым талай м&#1241рте ку&#1241 болдым”, – дейді ол.

Гуринаны&#1187 айтуынша, серіктестік босану ерлі-зайыптыны&#1187 психологиялы&#1179 ахуалына жа&#1179сы &#1257згерістер &#1241келеді.

“Серіктестік босанудан кейін &#1241йел мен еріні&#1187 арасында&#1171ы сезім артып, жауапкершілік к&#1199шейе т&#1199седі. Бала&#1171а деген махаббат, отбасы &#1199шін жауапкершілік еселенеді. &#1178азір ажырасу к&#1257п деп айтылады, себептерді&#1187 арасында ерлі-зайыптылар арасында&#1171ы т&#1199сінбестік, босанудан кейінгі к&#1199йзелістер де жо&#1179 емес. Ал сол ауырлы&#1179ты &#1241йелімен бірге к&#1257терген ер адам &#1241йеліне к&#1257мектесіп, баланы &#1179арау мен т&#1241рбиелеуге атсалысады. Ондай отбасында &#1257скен бала да ата-ананы бірдей жа&#1179сы к&#1257ретін болады. Тіпті ондай &#1241келер баласына ма&#1179танышпен “мен де сені босандым” деп айта алады, ол отбасы &#1199шін керемет сезім ж&#1241не &#1257те ма&#1187ызды”, – деді Гурина.

Оны&#1187 айтуынша, серіктестік босану &#1257з &#1201лыны&#1187 да басынан &#1257ткен.

“&#1256з отбасымда бол&#1171ан жайтты да айтайын. Келінім босанатын кезде &#1201лым &#1241йеліні&#1187 жанында болудан бас тартты. Алайда мен оны к&#1257ндіріп, бірге кіретінімді айттым. Босанар кезде д&#1241рігер бір адамны&#1187 &#1171ана &#1179алуына р&#1201&#1179сат берді, сол кезде к&#1257рінбей, палатадан шы&#1171ып кеттім, &#1201лым ж&#1201байыны&#1187 жанында болды. Перзенті д&#1199ниеге келгенде &#1179атты жылады, кейін де &#1179олынан т&#1199сірмеді. &#1178азір отбасыларына &#1179арап отырып сол кезде д&#1201рыс істегеніме к&#1257зім жетеді”, – деді ол.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.